Turistička Organizacija Budva je formirana 12.07.2004. godine, nakon donošenja Zakona o Turističkim organizacijama.

Posluje na načelu ostvarivanja javnog interesa u oblasti turizma bez ostvarivanja neposredne dobiti.

Prema Statutu iz 2011. godine Turistička organizacija Opštine Budva ima status pravnog lica, sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Osnivač organizacije je Skupština Opštine Budva.

Članovi Organizacije su  pravna i fizička lica u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i sa tim djelatnostima neposredno povezanim djelatnostima na području Opštine Budva.

Organizacijom upravljaju njeni članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Organizacije i njihovoj važnosti za ukupni razvoj turizma.

Zadaci Organizacije su:

1. unapređenje i promocija izvornih vrijednosti područja opštine za koju je osnovana;
2. stvaranje uslova za aktiviranje resursa na teritoriji opštine;
3. saradnja sa pravnim, flzičkim licima, udruženjma i nevladinim organiacijama koje za predmet poslovanja imaju turističku i ugostiteljsku ili njoj komplementarnu djelatnost u cilju dogovaranja, utvrđivanja i sprovođenja politike razvoja turizma i poboljšanja uslova boravka turista na teritoriji opštine;
4. izrada turističko – propagandnog i drugog informativnog materijala;
5. podsticanje, koordiniranje i organizovanje kulturnih, umjetničkih, zabavnih, privrednih, sportskih i drugih manifestacija koje doprinose obogaćivanju turističke ponude;
6. pružanje informacija gostima o raspoloživim smještajnim kapacitetima u primarnim i komplementarnim ugostiteljskim objektima, ugostiteljskim objektima za pružanje usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića i kapacitetima privatnog smještaja, kulturnim manifestacijama, događajima i drugim servisnim informacijama o turističkim uslugama na teritoriji opštine;
7. pružanje informacija o radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovine i drugih informacija potrebnih za boravak turista;
8. posredovanje i pružanje pomoći prilikom rezervacije i davanje informacija o smještajnim kapacitetima ako u turističkom mjestu za koje je osnovana turistička organizacija ne postoji registrovana turistička agencija;
9. dostavljanje prijave i odjave boravka u skladu sa zakonom;
10. podsticanje aktiviranja područja opštine koja nijesu ili su nedovoljno uključena u turistički promet;
11. podsticanje i orgazovanja akcija usmjerenih na zaštitu i očuvanje turističkog prostora, životne sredine i kulturne baštine;
12. realizovanje programa aktivnosti boravka studijskih grupa i novinara na teritoriji svog djelovanja;
13. vođenje evidencije u cilju konrole i korišćenja smještajnih jedinica u kondo hotelima i vikend stanovima, u saradnji sa nadležnim organima lokalne uprave i sačinjavanje izvještaja koji se najmanje dvomjesečno dostavljaju resornom Ministarstvu;
14. organizovanje turističko informativnih biroa u mjestima za koje se ocjeni da su potrebni;
15. prikupljanje i obrada podataka (dnevna, nedeljna i mjesečna) o turističkom prometu i njihovoj strukturi na području Opštine, kao i izrada mjesečnog izvještaja o turističkom prometu za potrebe nadležnog organa lokalne samouprave, nadležnog organa za poslove statistike i Nacionalne turističke organizacije;
16. vođenje evidencije o naplati boravišne takse, izletničke i turističke takse i članskog doprinosa, u saradnji sa nadležnim organom lokalne uprave;
17. procjena neobuhvaćenog turističkog prometa na nivou opštine u skladu sa metodologijom koju propisuje resorno Ministarstvo u saradnji sa nadležnim organom lokalne uprave;
18. saradnja sa nadležnim organima Opštine u cilju donošenja i sprovođenja lokalnih mjera za poboljšanje uslova boravka turistia na teritoriji opštine;
19. saradnja sa lokalnim udruženjima i nevladinim organizacijama iz oblasti turizma i ugostiteljstva i njima komplementarnim djelatnostima;
20. saradnja sa drugim organizacijama u Crnoj Gori;
21. sprovođenje anketa i drugih istraživanja u cilju utvrđivanja ocjene kvaliteta turističkog proizvoda na teritoriji opštine;
22. izrada izvještaja i informacija za potrebe Nacionalne turističke organizacije;
23. dostavljanje godišnjeg plana za unapređenje i razvoj turizma na uvid i odobrenje Nacionalnoj turističkoj organizaciji;
24. obavljanje i drugih poslova u cilju promocije turističkog proizvoda na teritoriji opštine;
25. saradnja sa istim ili sličnim organizacijama van Crne Gore. ”

Organi Organizacije su:

  • Skupština
  • Izvršni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Predsjednik.

Funkciju predsjednika Organizacije vrši predsjednik Opštine.

Organizacija ima direktora.

Direktora organizacije na osnovu javnog konkursa imenuje Izvršni odbor.

Direktor se imenuje na 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovan .

Organizacija ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

1.      članskog doprinosa;
2.      boravišne takse, u skladu sa posebnim zakonom;
3.      izletničke takse;
4.      turističke takse;
5.      sredstava budžeta opštine i Republike, na osnovu posebnih programa;
6.      dobrovoljnih priloga (donacija);
7.      kredita;
8.      iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Pored prihoda iz stava 1 ovog člana, turistička organizacija može ostvarivati prihode prodajom suvenira, kao i obavljanjem izdavačke djelatnosti i online – internet prodajom, i druge dijelatnosti usmjerene na ostvarivanje svojih ciljeva,u skladu sa zakonom.