Turistička Organizacija Budva je formirana 12.07.2004. godine, nakon donošenja Zakona o Turističkim organizacijama.

Posluje na načelu ostvarivanja javnog interesa u oblasti turizma bez ostvarivanja neposredne dobiti.

Prema Statutu iz 2011. godine Turistička organizacija Opštine Budva ima status pravnog lica, sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Osnivač organizacije je Skupština Opštine Budva.

Članovi Organizacije su  pravna i fizička lica u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i sa tim djelatnostima neposredno povezanim djelatnostima na području Opštine Budva.

Organizacijom upravljaju njeni članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Organizacije i njihovoj važnosti za ukupni razvoj turizma.

Zadaci Organizacije su:

 1. unapređenje i promocija izvornih vrijednosti područja opštine za koju je osnovana;
 2. stvaranje uslova za aktiviranje turističkih resursa na teritoriji opštine;
 3. saradnja sa pravnim i flzičkim licima koja za predmet poslovanja imaju turističko ugostiteljsku ili njoj komplementarnu djelatnost u cilju dogovaranja, utvrđivanja i sprovođenja politike razvoja turizma na teritoriji opštine;
 4. podsticanje, koordiniranje i organizovanje kulturnih, umjetničkih, zabavnih, privrednih, sportskih i drugih manifestacija, koje doprinose obogaćivanju turističke ponude;
 5. podsticanje aktiviranja područja opštine koja nijesu ili su nedovoljno uključena u turistički promet;
 6. podsticanje i organizovanje akcija usmjerenih na zaštiti i očuvanju turističkog prostora, životne sredine i kulturnog nasljeđa;
 7. realizovanje programa aktivnosti boravka studijskih grupa i novinara na teritoriji svog djelovanja;
 8. pružanje servisnih usluga i informacija gostima;
 9. organizovanje turisticko-informativnih biroa u turističkim mjestima za koje ocijeni potrebu;
 10. registrovanje i praćenje turističkog prometa na teritoriji opštine;
 11. saradnja sa organima i tijelima opštine u cilju donošenja i sprovođenja lokalnih mjera za poboljšanje uslova boravka turista na teritoriji opštine;
 12. saradnja sa lokalnim udruženjima i nevladinim organizacijama iz oblasti turizma i ugostiteljstva i njima komplementarnim djelatnostima;
 13. saradnja sa drugim turističkim organizacijama opština u Republici;
 14. sprovođenje anketa i drugih istraživanja u cilju utvrđivanja ocjene kvaliteta turističkog proizvoda na teritoriji opštine;
 15. izrada izvještaja i informacija za potrebe Nacionalne turističke organizacije;
 16. obavljanje i drugih poslova u cilju promocije turističkog proizvoda na teritoriji opštine;
 17. saradnja sa istim ili sličnim organizacijama van Republike;
 18. organizacija može vršiti i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz prethodnih stavova ovog člana koje se uobičajeno vrše uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno, ili koje doprinose potpunijem iskorišćavanju turističkih kapaciteta opštine.

Organi Organizacije su:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik.

Funkciju predsjednika Organizacije vrši predsjednik Opštine.

Organizacija ima direktora.

Direktora organizacije na osnovu javnog konkursa imenuje Izvršni odbor.

Direktor se imenuje na 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovan .

Organizacija ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

 1. boravišne takse, u skladu s posebnim zakonom,
 2. članarine, u skladu s posebnim zakonom,
 3. budžeta Opštine,
 4. zajmova,
 5. dobrovoljnih priloga i
 6. ostalih prihoda.