facebook link instagram link youtube link
+382 33 402 814
info@budva.travel
Search button
cloud10°C

JAVNI POZIV za izbor i otkup izvornih budvanskih suvenira

14. Apr. 2021

U  želji da i  ubuduće što uspješnije promovišemo  naš grad - Budvu, Turistička organizacija opštine Budva poziva sve zainteresovane za podošenje prijava  po javnom pozivu za izbor i otkup  suvenira koji će odražavati autentične kulturne, istorijske, prirodne i turističke karakteristike našeg grada i njegove okoline.

Suveniri treba da na originalan način nose “priču” o Budvi, kao atraktivnoj destinaciji. Oni treba da budu autentični, unikatni (osim prehrambenih suvenira), većinom ručno rađeni, napravljeni od materijala koji su karakteristični za naše podneblje, ukrasni ili upotrebni, veličine i težine koje su prilagođene lakom transportu, adekvatno upakovani, prihvatljive cijene i što je najvažnije –  karakterišu  Budvu  u svakom svom detalju.

         1. PREDMET POZIVA:

Predmet poziva  je izbor i otkup izvornih budvanskih suvenira, po sledećim kategorijama:

1.     Tradicionalni suveniri - ukrasni i upotrebni predmeti,

ručno rađeni suveniri koji moraju sadržavati prepoznatljive elemente lokalne sredine sačinjeni od  tradicionalnih materijala (npr. vrećice od lavande i sl.)

2.     Savremeni suveniri  – ukrasni i upotrebni predmeti,

majice, kačketi, privesci, torbe,  magneti, podmetači,  bedževi, čaše, flaše i slično.

3.    Umjetnički suveniri – ukrasni i upotrebni predmeti,

umjetničke slike malih formata, replike znamenitih građevina,  ličnosti, nakita iz postavke Muzeja grada Budve, umjetnički predmeti, nakit, oslikane marame, ešarpe i slično.

4.    Prehrambeni suveniri – jestivi i dekorativni, 

sušeno voće, džemovi, med, maslinovo ulje, rakije, likeri i slično.

/Ovi suveniri ukoliko budu izabrani moraju sadržati deklaraciju o rokovima trajanja  i  čuvanja./.

Napomena: Navedeni suveniri u okviru svake kategorije predstavljaju samo informativne primjere koji nisu obavezujućeg karaktera.

           2.  CILJ POZIVA

Cilj poziva  je izbor i otkup izvornih suvenira  koji predstavljaju  odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno – istorijskog ili kulturnog nasljeđa Budve, odnosno prezentuju  dio njene   materijalne,  nematerijalne  i prirodne baštine.

Suvenir treba da bude:

·         odraz tradicije i kulture i da izražava autentična istorijska, kulturna, prirodna  i turistička obilježja Budve;

·         materijalni predmet koji može da ima ukrasnu ili upotrebnu vrijednost, adekvatno upakovan  i prilagođen lakom transportu;

·         izrađen od prirodnih, stabilnih i ekološki prihvatljivih materijala: keramika, kamen, metal, terakota (pečena glina), drvo, tekstil, staklo, papir i sl;

·         materijal od kojeg se suvenir proizvodi trebalo bi da bude sa područja na koji se suvenir odnosi;

·         karakteristika određenog područja ističe se izgledom, materijalom i načinom proizvodnje suvenira, ne samo natpisom naziva na suveniru („Pozdrav iz Budve“);

·         suvenir može biti proizvod koji se proizvodi u većim količinama, naročito ukoliko je i sam taj proces proizvodnje simbol određenog podneblja (npr. maslinovo ulje, i sl.);

·         prehrambeni proizvodi i pića, jesu suvenir jedino ukoliko su predstavljeni u formi suvenira (adekvatno pakovanje, mala ambalaža i dr.);

·         suvenir ne smije da vrijeđa nacionalna, vjerska i etička opredeljenja korisnika;

·         suvenir mora imati karakteristike koje omogućavaju implementaciju logotipa /znaka Opštine Budva i Turističke organizacije opštine Budva. 

3.  PRAVO PODNOŠENJA PRIJAVA

Pravo podnošenja prijava, odnosno učešća na Poziv imaju sva pravna i fizička lica, umjetnici, koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području opštine Budva i koji svoju djelatnost obavljaju na području opštine Budva.

   4. VISINA OPREDJELJENIH SREDSTAVA

Za izbor i otkup budvanskih suvenira, Finansijskim planom Turističke organizacije opštine Budva za 2021. godinu je opredjeljeno ukupno 5.000,00 €.

Količina utrošenih sredstava po predmetnom pozivu zavisiće od broja i količine  izabranih suvenira, koji će biti prilagođeni potrebama Turističke organizacije opštine Budva.

             5.  UZORCI I POTREBNA  DOKUMENTACIJA                                                         

Radi učešća na Poziv pravna i fizička lica dostavljaju jedan primjerak (uzorak)  suvenira, sa deklaracijom  u originalnoj veličini i materijalu.

Ako se radi o 3. kategoriji – umjetnički suveniri, dovoljno je priložiti fotografije ili prezentirati suvenir na drugi način na koji vlasnik smatra da je prikladan.

Pravna i fizička lica (autor) treba da dostave primjerak (uzorak) suvenira sa deklaracijom na sledeći način:

- u zatvorenom paketu ili koverti sa naznakom "NE OTVARATI - PRIJAVA za izvorni budvanski suvenir", na način da se prilikom otvaranja  koverte/ paketa može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na omotu  koverte/ paketa navodi se  ime i prezime/ naziv, adresa/ sjedište podnosioca prijave, kao  i naziv i sjedište,Turističke organizacije opštine Budva.

- u istoj pošiljci u zatvorenom paketu, u posebno zatvorenoj bijeloj  koverti koja je obilježena arapskim brojem 1, prilaže se popunjena  Prijava za izvorni budvanski suvenir data na obrascu  1.

Koverta broj 1 – Prijava za izvorni budvanski suvenir (obrazac 1) sadrži:

  Podatke o autoru/autorima:

-      Ime i prezime/Naziv;

-      Adresa/Sjedište;

-      JMB/PIB;

-      Broj telefona;

-      E mail;

-      Internet stranica;

-      Ime i prezime odgovornog lica;

-      Kontakt podaci odgovornog lica;

-      Potpis autora/ovlašćenog lica

-      M.P. (za pravna lica);

-      Mjesto i datum; 

- u istoj pošiljci u zatvorenom paketu, u posebno zatvorenoj bijeloj  koverti koja je obilježena arapskim brojem 2, prilaže se popunjena  Prijava za izvorni budvanski suvenir, data na obrascu 2.

Koverta broj 2 – Prijava za izvorni budvanski suvenir  (obrazac 2) sadrži:

 Podatke o suveniru:

-      Naziv suvenira;

-      Kratak opis suvenira i materijala od kojeg je napravljen;

-      Postupak (tehnika) izrade suvenira  i pakovanja,                                                                                 

-      Izražena jedinična cijena suvenira sa pripadajućim iznosom PDV-a (u koju mora biti uračunata i cijena pakovanja, ukoliko suvenir to zahtjeva);

-      Potpis autora /ovlašćenog lica;

-      M.P. (za pravna lica);

-      Mjesto i datum; 

Takođe, u koverti broj 2 prilaže se Izjava autora o autorstvu predloženog suvenira, na obrascu 3.

Izjava autora o autorstvu predloženog suvenira, sadrži izjavu autora da je  isključivi autor predloženog suvenira, da na predloženi suvenir niko drugi ne polaže bilo kakvo pravo po osnovu raspolaganja istim, a koja bi na bilo koji drugi način onemogućila Turističku organizaciju opštine Budva da raspolaže pravima stečenim pozivom, te  da će  u suprotnom sve obaveze koje eventualno nastanu iz potraživanja trećih osoba padati na teret autora i da pravo na komercijalno iskorišćavanje istog, ustupa Turističkoj organizaciji opštine Budva, pod uslovima koji će biti regulisani posebnim ugovorom. 

Jedan  autor  može dostaviti više primjeraka suvenira, koji  se moraju predati kao posebna pošiljka sa sopstvenom šifrom,  na gore naveden način.

Prijavom na Poziv  učesnici  Poziva  neopozivo prihvataju sve uslove Poziva.

Učesnik Poziva  treba da predloži i pakovanje suvenira ukoliko sam proizvod to zahtijeva.

Obrasci 1, 2, 3   su prilozi Poziva i podnosioci prijava su dužni da svoje ponude dostavljaju isključivo na propisanim obrascima.

           6. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA I UZORAKA  

Popunjene prijave sa uzorcima dostavljaju se neposredno ili preporučenom pošiljkom na sljedeću adresu:

 

Turistička organizacija opštine Budva

 "NE OTVARATI - PRIJAVA za izvorni budvanski suvenir" 

Ulica: Mediteranska 8/6, TQ Plaza

85 310 Budva

    

            7.  TRAJANJE JAVNOG POZIVA

 Javni poziv je otvoren 10 kalendarskih dana od dana objavljivanja.

              8. KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJ

su sljedeći:                                                                                                                           

       1.

Estetsko rješenje – na osnovu kojeg se procjenjuje da li dostavljeni suvenir ostavlja utisak na članove komisije, u skladu sa značajem koji ima predmetni suvenir

od  0 do maksimalno 20 bodova

       2.

Kreativnost – na osnovu kojeg se procjenjuje da li dostavljeni  suvenir na kreativan i inspirativan način predstavlja grad Budvu

od  0 do maksimalno 20 bodova

       3.

Ekološka prihvatljivost – na osnovu kojeg se procjenjuje da li dostavljeni suvenir izrađen  ekološko prihvatljivog  materijala, koji podrazumijeva:

1.    Obnovljiv izvor

Materijal koji se konstantno može obnavljati kao npr. drvo koje se može dobijati iz sertifikovanih šuma. Obnovljiv izvor se takođe može odnositi na otpad koji se može reciklirati.

2.    Mala količina zarobljene energije

Ovo se odnosi na količinu energije koja je potrebna za proizvodnju materijala, zajedno sa transportom na gradilište. Aluminijum i čelik imaju veću zarobljenu energiju nego npr. drvo, za čiju je proizvodnju potrebno relativno malo energije.

3.    Smanjeno zagađivanje sredine

Ekološki prihvatljivi materijali imaju manju emisiju štetnih materija. Takođe se neki ekološki materijali prave od recikliranog otpada koje bi u suprotnom zagađivalo zemlju ili vodu.

4.    Efikasnost

Efikasnost materijala se može mjeriti kroz smanjenu potrošnju kada se npr. korišćenjem lakših materijala značajno smanjuje težina konstrukcije. Efikasni materijali su i oni koji su izdržljivi, imaju dug rok trajanja ili zahtijevaju veoma malo održavanja. Uređaji koji troše malo električne energije ili sistemi koji troše malo vode se takođe mogu smatrati ekološki prihvatljivim proizvodima.

5.    Mogućnost reciklaže

Jedna od veoma bitnih karakteristika ekološki prihvatljivih materijala je njihova sposobnost recikliranja.

6.    Biorazgradivost

Biorazgradivost materijala je osobina materijala da se lako i brzo razgradi u prirodi. Jedan od najboljih primjera za ovo je drvo.

 

od  0 do maksimalno 20 bodova

       4.

Unikatnost – na osnovu kojeg se utvrđuje da li je dostavljeni suvenir  jedinstven, bez sličnosti sa postojećim suvenirima  ili podsjećanja na druge suvenire

od  0 do maksimalno 10 bodova

       5.

Jednostavnost – na osnovu kojeg se procijenjuje da li je dostavljeni suvenir  jednostavan za uočavanje, prepoznavanje i korišćenje

od  0 do maksimalno 10 bodova

       6.

Izvornost i tradicionalno nasljeđe – na osnovu kojeg se utvrđuje da li je dostavljeni suvenir izvoran i  povezan sa tradicionalnim nasljeđem grada Budve

od  0 do maksimalno 10 bodova

       7.

Povezanost s kulturno – istorijskom baštinom – na osnovu kojeg se utvrđuje da li je dostavljeni suvenir povezan s kulturno- istorijskom baštinom grada Budve

od  0 do maksimalno 10 bodova

 

         9.  PRIJEM I EVIDENTIRANJE PONUDA

Turistička organizacija opštine Budva je dužna da  svaki primljeni paket/ koverat, odnosno omot označi datum i sat prijema ponude, evidentira ponude po redosljedu prijema i izda  potvrdu o prijemu ponude.

Informacije o primljenim ponudama ne smiju se saopštavati.

Turistička organizacija opštine Budva  je dužna da obezbijedi tajnost ponuda, do otvaranja ponuda.

Turistička organizacija opštine Budva čuva ponude na način da ne mogu da budu dostupne neovlašćenim licima.

        10 . POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE

 

Inicijalno procesuiranje prijava podnijetih po ovom pozivu je u nadležnosti Komisije koju formira direktorica Turističke organizacije opštine Budva.

Komisija obrađuje i sistematizuje prijave, pribavlja dodatne podatke,  utvrđuje rang listu  i utvrđuje predlog Odluke o izboru i otkupu izvornih budvanskih suvenira.sa potrebnim količinama.

Odluku o izboru i otkupu izvornih budvanskih suvenira sa potrebnim količinama donosi direktorica Turističke organizacije opštine Budva.

Sa podnosiocima prijava za izabrane suvenire Turistička organizacija opštine Budva potpisuje ugovor o otkupu izabranih suvenira.

Odluka o izboru i otkupu izvornih budvanskih suvenira sa potrebnim količinama donijeće se najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

          11. OSTALE NAPOMENE

U razmatranje će biti uzeti samo prijave koje su dostavljene na propisanim  obrascima, sa potrebnom dokumentacijom i u roku,  odnosno koje zadovoljavaju uslove propisane ovim  Pozivom.                                                             

Turistička organizacija opštine Budva zadržava pravo da ne izabere nijedan ponuđeni suvenir, kao i da izabere potrebne količine ponuđenih suvenira u skladu sa svojim potrebama.

Dostavljeni Pozivni materijal (uzorak suvenira i dokumentacija) se ne vraća podnosiocu i ostaje u arhivi Turističke organizacije opštine Budva.

Kontakt osoba: Aleksandar Božović,  e- mail adresa: aleksandar.bozovic@budva.travel

OBRAZAC - JAVNI POZIV za izbor i otkup izvornih budvanskih suvenira 2021.

News section title
Pretražite ključnu riječ