facebook link instagram link youtube link
+382 33 402 814
info@budva.travel

Registrujte smještaj

14. Jun. 2019

Poštovani sugrađani i izdavaoci privatnog smještaja,

Koristimo priliku da vas informišemo o procesu registracije privatnih smještajnih kapaciteta i o zakonskim obavezama, kako biste ugostiteljsku djelatnost u domaćinstvu obavljali legalno.

KOJE USLUGE SE SMATRAJU UGOSTITELJSKIM USLUGAMA U DOMAĆINSTVU?


U skladu sa članom 100 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se usluge: -smještaja u sobama za iznajmljivanje turistima, turističkim apartmanima, stanovima za iznajmljivanje turistima i kućama za iznajmljivanje turistima, najviše do 10 soba, odnosno 5 apartmana, odnosno 20 ležaja, samo za fizička lica; -organizovanja kampa na svom zemljištu za najviše 15 smještajnih jedinica, odnosno 30 lica istovremeno, samo za fizička lica;

KO IMA PRAVO DA PRUŽA UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU?

U skladu sa članom 100 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, ugostiteljske usluge u domaćinstvu mogu pružati privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici ili fizičko lice (domaće ili strano) koji je vlasnik/suvlasnik ili član porodičnog domaćinstva vlasnika/suvlasnika smještajnih kapaciteta. Za obavljanje ove djelatnosti neophodno je pribavljanje Odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu – izdatog od nadležnog organa lokalne uprave-Sekretarijata za privredu Opštine Budva.

KAKO PRIBAVITI ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI U DOMAĆINSTVU I IZVRŠITI KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKOG OBJEKTA (KUĆA I SOBA ZA IZNAJMLJIVANJE I TURISTIČKIH APARTMANA)?

Da biste pribavili Odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu i izvršili kategorizaciju ugostiteljskog objekta potrebno je popuniti obrazac: „Prijava za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu” i Zahtjev za kategorizaciju ugostiteljskog objekta (kuća i soba za iznajmljivanje i turistički apartman) koji se može dobiti u opštinskom Sekretarijatu za privredu – Sektor za turizam.

U obrazac prijave (zahtjeva) potrebno je upisati sledeće podatke:

1. Naziv i adresa objekta u kojem se pruža usluga;

2. Vrsta ugostiteljske usluge;

3. Broj i datum rješenja o upisu u CRPS i šifra djelatnosti;

4. Postojeća kategorija objekta;

5. Kategorija koja se traži;

6. Struktura smještajnih kapaciteta;

7. Ukupan broj ležaja;

8. Ime, prezime i broj telefona podnosioca prijave/zahtjeva;

Uz popunjenu prijavu/zahtjev potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

1.List nepokretnosti (ne stariji od 6 mjeseci) – izdaje Uprava za nekretnine CG-PJ Budva;

2.Rješenje o upotrebi stambenog objekta – Upotrebna dozvola ili Rješenje o izgradnji stambenog objekta – Građevinska dozvola;

3.Izjava o ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova u pogledu prostora,opreme i sredstava za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ovjerena kod Notara ili nadležnog opštinskog organa);

4.Kopija lične karte ili putne isprave za strance ukoliko je podnosilac prijave fizičko lice;

5.Popunjen obrazac za upis u Centralni turistički registar (obrazac br.14) – Pravilnika o bližem sadržaju i načinu vođenja Centralnog turističkog registra (Sl.list CG,broj 056/18);

6.Poresko uvjerenje opštinskog poreskog organa – Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva (uvjerenje se uzima na šalteru);

7.Poresko uvjerenje Poreske uprave CG – PJ Budva (uvjerenje se uzima na šalteru arhive);

8.Rješenje o upisu u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave – Podgorica;

9.Rješenje o Poreskom Identifikacionom broju (PIB) – izdaje Poreska uprava CG – PJ Budva;

10.Dokaz o izvršenim uplatama od:

– 10,00 €, na ž.r. 510-8176777-39 (administrativna taksa za odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu);

– 10,00 €, na ž.r. 510-8176121 (taksa za komisiju); Stavke 8. i 9. su potrebne samo ako se radi o pravnom licu.

NAPOMENA:

Maksimalan broj ležajeva po zahtjevu je 20;

maksimalan broj soba je 10; odnosno do 5 apartmana.

Uz posjedovanje Upotrebne dozvole kategorizacija važi 3 (tri) godine, odnosno 2 (dvije) godine uz posjedovanje Građevinske dozvole ili zahtjeva za legalizaciju objekta.

ŠTA NAKON REGISTRACIJE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA?

Na objektu koji je namijenjen izdavanju ležajeva turistima, potrebno je postaviti tablu sa oznakom kategorije objekta, neposredno kod ulaznih vrata. Tabla se plaća 20,00 € na žiro-račun: 510-2982-18 dobavljača, a uz dokaz o uplati može se podići u kanceariji br.68 (Sektor za turizam) , Sekretarijata za privredu u Opštini Budva. Nakon registracije smještajnih kapaciteta izdavalac ležaja, dužan je da posjeduje knjige gostiju (stranih i domaćih), utisaka i prigovora, koje je moguće nabaviti u svim knjižarama u našem gradu. Knjige moraju biti ovjerene od strane Sekretarijata za privredu Opštine Budva.

KOJE SU OBAVEZE IZDAVAOCA SMJEŠTAJA?

Prema Zakonu o turizmu i ugostiteljstvut, član 101,izdavalac smještaja je dužan da:

1. Na vidnom mjestu na ulazu u objekat istakne oznaku vrste i kategorije objekta;

2. Na vidnom mjestu istakne cijene usluga koje nudi i iznos boravišne takse i da usluge pruža u skladu sa istaknutim cijenama;

3. Izda gostu račun u skladu sa zakonom, sa naznačenom vrstom, količinom i cijenom za svaku pruženu uslugu i iznosom naplaćene boravišne takse i osiguranja;

4. Vodi dnevno, tačno i ažurno na propisan način, knjigu gostiju i da drži u ugostiteljskom objektu knjigu prigovora na vidnom mjestu;

5. Podatke o raspoloživim kapacitetima za smještaj, o broju turista i noćenja dostavlja organu lokalne uprave i lokalnoj turističkoj organizaciji i organu uprave nadležnom za poslove statistike, najkasnije do desetog u tekućem za prethodni mjesec;

6. Osigura gosta od posljedica nesrećnog slučaja;

7. Drži u objektu rješenje o upisu u Centralni turistički registar;

PRIJAVA BORAVKA – NA KOJI NAČIN PRIJAVITI BORAVAK GOSTIJU?

Prema Zakonu o strancima ( član 99), izdavalac smještaja prijavu i odjavu boravka stranca dostavlja elektronski, a ako za takav način dostavljanja nema tehničkih mogućnosti, izdavalac smještaja prijavu i odjavu boravka može dostavljati preko turističke organizacije ili policije.

Pravna lica i registrovani vlasnici privatnog smještaja koji iznajmljuju ležajeve turistima ,dužni su prijaviti goste elektronski preko sistema Ministarstva unutrašnjih poslova, RB 90.

Pristup pomenutom sistemu , vrši se preko digitalnog certifikata koji izdaje Pošta CG (www.postacg.me) Prijava se vrši u roku od 12 sati od momenta prijema gosta, dok individualci i turisti prijavu obavljaju direktno na info turističkim biroima Turističke organizacije opštine Budva.

OBAVEZE PO OSNOVU BORAVIŠNE TAKSE

Boravišna taksa za domaće i inostrane državljane iznosi 1,00 € dnevno i uplaćuje se na žiro-račune CKB 510-8173205-85 ili Komercijalna banka AD Budva 525-8173205-89.

Boravišnu taksu ne plaćaju djeca do 12 godina starosti,dok djeca od 12 do 18 godina plaćaju boravišnu taksu umanjenu za 50% od ukupnog iznosa. Boravišna taksa se uplaćuje svakog prvog i petnaestog u mjesecu . Davalac smještaja je dužan da nadležnom poreskom organu do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec dostavi izvještaj o broju korisnika usluga smještaja i visini naplaćene boravišne takse.

PORESKE OBAVEZE

Imaoci odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu su istovremeno i poreski obveznici, svrstani u četiri grupe paušalnog oporezivanja, zavisno od ostvarenog prihoda.

ZAKONSKE KAZNE ZA IZDAVAOCE NEREGISTROVANOG SMJEŠTAJA

Za izdavaoce smještaja koji se nelegalno bave ovom djelatnošću predviđene su novčane kazne u visini od 200 do 2000 €. Inspekcijski nadzor ove vrste sprovode republički i lokalni turistički inspektori.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete se u periodu 08.00h-15.00h obratiti:

1.Opština Budva Sekretarijat za privredu ( Sektor za turizam)

Trg Sunca 3

Tel:+382(0)33 454-727

www.budva.me

2.Turistička organizacija opštine Budva Mediteranska 8/6,zgrada TQ Plaza

Tel:+382(0)33 402-814

Fax:+382(0)33 402-550

e-mail:info©budva.travel

web: www.budva.travel

3. Crnogorsko turističko udruženje

Hotel Splendid,Bečići bb,Budva

Tel:+382(0)33 774-054

www.ctu-montenegro.org

ctu©t-com.me

Turistička organizacija opštine Budva i Opština Budva žele vam uspješnu predstojeću turističku sezonu!

News section title
Pretražite ključnu riječ